اجنماعی اقتصادی

بازیافت در همه حوزه ها

  مدرنیته همه چیز را مصرفی می پنداشت از تاریخ و فلسفه گرفته تا محصولات و مصنوعات بشری و محیطی را ، اما در پسامدرنیته موضوع کلیدی بازیافت همه پدیده ها چه دست ساخت بشر و چه دست ساخت خلقت بعنوان بخشی تفکیک ناپذیر در حوزه اندیشه و فعالیت بشری شناخته شده است و ممیزی […]

رابطه بازار و میوه انبه

هوش مصنوعی بعنوان دوران پس از پسا مدرنیته

اجنماعی اقتصادی

بازیافت در همه حوزه ها

  مدرنیته همه چیز را مصرفی می پنداشت از تاریخ و فلسفه گرفته تا محصولات و مصنوعات بشری و محیطی را ، اما در پسامدرنیته موضوع کلیدی بازیافت همه پدیده ها چه دست ساخت بشر و چه دست ساخت خلقت بعنوان بخشی تفکیک ناپذیر در حوزه اندیشه و فعالیت بشری شناخته شده است و ممیزی […]

رابطه بازار و میوه انبه

ستاد مردمی کرمانشاه ۲۰۲۰ گردشگری روستایی