اجنماعی اقتصادی

بازیافت در همه حوزه ها

 

مدرنیته همه چیز را مصرفی می پنداشت از تاریخ و فلسفه گرفته تا محصولات و مصنوعات بشری و محیطی را ، اما در پسامدرنیته موضوع کلیدی بازیافت همه پدیده ها چه دست ساخت بشر و چه دست ساخت خلقت بعنوان بخشی تفکیک ناپذیر در حوزه اندیشه و فعالیت بشری شناخته شده است و ممیزی بین جوامع پیشرفته و عقب افتاده امروزی را همین موضوع بازیافت به نمایش در می آورد و جا دارد همه ما، در بازنگری رفتار خود و دیگران دریابیم که به چه اندازه خود و دیگران به موضوع بازیافت و شناخت از آن معتقد و آگاه ایم تا علت کامیابی ها و نا کامی های خویش و جامعه پیرامونی مان را بدرستی در یافته و در برنامه ریزی زندگی فردی و اجتماعی توجه لازم را به موضوع بازیافت ابراز داریم…..
تورج بهادری 🙏🌹