اقتصادی

هوش مصنوعی بعنوان دوران پس از پسا مدرنیته

بگمانم هوش مصنوعی فقط موضوع ساخت   رباط نیست هوش مصنوعی گستره ای از تکنولوژی هائی هست که شبکه ای توانمند را بوجود آورده و می آورند که در آن تمامی استعداد ارتباطی و تله متریک و تله کنترل با امکان خود تعمیری و یادگیری و تصمیم سازی و حتی خود تکثیری در حال تغییر شگفت جامعه بشریست و این تغییرات بقدری با سرعت در حال اتفاق افتادن هست که تنها جوامع محدودی قادر به تطبیق خود و فرهنگ سازی متناسب با آن و در نتیجه تطبیق با  امواج تحولات ناشی از آن خواهند بود
تکنولوژی هوش مصنوعی تمام معادلات اجتماعی را بویژه در حوزه مبادلات تجاری و ارتباطی به گونه ای مورد تغییر و تحول قرار خواهد داد که دیگر با ابزارتکنولوژی ناشی از دوران مدرنیته و پسامدرنیته نمی توان به رقابت با دوران هوش مصنوعی پرداخت

راستی جوانان ما قادرند جامعه ما را با کار و تلاش خود در همه حوزه های علمی و شناختی به بخشی از جمعیت جامعه هوش مصنوعی فردا مبدل سازند؟
به گمانم پاسخ می تواند مثبت باشد زیرا روحیه ایرانی استعداد و پتانسیل توسعه و پیشرفت لازم برای ورود به دوران مذکور را دارد و نشانه های قابل ملاحظه ای در جامعه امروزی ایران  در تائید گمانه های مثبت می توان یافت و  فهرست نمود.
تورج بهادری 🙏🌹