اقتصادی

کرمانشاه ۲۰۲۰

🔹همراهی دو چهره شاخص گردشگری استان با ستاد مردمی «کرمانشاه۲۰۲۰»

🔹در دو دیدار جداگانه، دکتر رامین پیبردی و مهندس فردین امیری به عنوان چهره های شاخص گردشگری استان به ستادمردمی «کرمانشاه۲۰۲۰» پیوستند.

🔹همچنین در این دو جلسه، دکتر رامین پیبردی به عنوان رییس مرکز مطالعات و مهندس فردین امیری به عنوان رییس گروه گردشگری ستاد مردمی «کرمانشاه۲۰۲۰» انتخاب شدند.

zozanews.ir