اجنماعی اقتصادی تجارت

problem solvtion

آیا میدانید برای ثروتمند شدن چیکار باید کرد؟

خیلی ساده معما حل کنید فقط توجه داشته باشید هرجواب را به چه تعداد آدم می توانید بفروشید!
یادتان باشد ارزش هر پاسخ بر اساس رابطه ذیل محاسبه می گردد

۱ $ * تعداد خریدار جواب * تعداد پاسخ ها = ثروت خلق شده

بهتر بدانید اگر ثروت بالقوه و بالفعل زمین را بخواهید مورد محاسبه قرار دهید میبایست جمعیت کل زمین را ضرب در عدد یک میلیارد دلار نمایید زیرا هر انسانی که متولد می شود توانایی خرید یک میلیارد دلار پاسخ(هر انسان یک میلیارد نیازمندی دارد که قیمت هر نیاز یک دلار است)

تعداد پاسخ های داده شده تا کنون $۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰(دویست پنجاه تریلیون دلار) میباشد و پاسخ های داده نشد ( ثروت کشف نشده)مساوی است با ۷،۵۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰$(هفت میلیون و پانصد و سی هزار تریلیون دلار) به عبارتی از ثروت جامعه بشری تنها ۰۰۳۳۲۵۳۱% کشف شده و بیش از ۹۹% ثروت بشری تا کنون کشف نگردیده است ( قابل توجه اینکه ثروت مذکور با افزایش و کاهش جمعیت تغییر می نماید).

اعداد و ارقام بالا بخوبی نمایش می دهد که با حل هر معما( پاسخ هر نیاز) ضرب در  جمعیت خریدار آن نیاز چه ثروت عظیمی نصیب حل کننده معما می گردد بدیهی است بخشی از این ثروت پاسخ های سخت افزاری و بخشی پاسخ های نرم افزاری می باشد.

حال می توانید تصور کنید که ثروت مایکروسافت و یا شرکت بوِئینگ یا بیت کوئین و هزاران موسسه و شرکت و اشخاص چگونه بدست آمده و شما نیز چگونه می توانید از این طریق کسب ثروت نمائید.

#منبع: سامانه تجاری زوزا
# نویسنده تورج بهادری